APPLICATIONFORM
 
 
PERSATUAN PERKHIDMATAN TAMAN ASUHANKANAK-KANAK (TASKA) SABAH
(ASSOCIATION OF CHILD CARE CENTRESERVICES, SABAH)
 
BORANG PERMOHONAN AHLI
  
 1. Nama: .............................................................
2. Alamat Rumah: ................................................
3. Nama Taska:....................................................
4. Alamat:............................................................
5. No. Telefon Rumah:.........................................                 Taska:........................................................
6. No. Kad Pengenalan/Passport:.........................
7. Warganegara:...................................................
8. Perkerjaan:......................................................
9. Tarikh Lahir:....................................................                 Tempat:......................................................
10. Kelayakan:....................................................
 

11. Tandakan petak yang sesuai:-

ORDINARY MEMBER                        M$20.00 Setahun
AHLI BIASA

ASSOCIATE MEMBER                      M$20.00 Setahun
AHLI GABUNGAN

INSTITUTIONAL MEMBER             M$50.00 Setahun
AHLI WAKIL INSTITUSI

INDIVIDUAL LIFE MEMBER           M$200.00 Setahun
AHLI SEUMUR HIDUP
 

12. Cek berpalang/kiriman wang hendaklah dibayaratas nama:
 

.............................................                                             Tarikh................................
Tandatangan Penuh Pemohon