SCOUTING IN SABAH
Kegiatan Pengakap di Sabah
Please select language
Sila pilih bahasa pilihan anda
English
Bahasa Malaysia
     
The Sabah Scouts management and administration can be contacted through:  
Pihak pengurusan dan pentadbiran Pengakap Sabah boleh dihubungi melalui surat kepada :  
   Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah
   Persekutuan Pengakap Malaysia Caw. Sabah
   Peti Surat 10351
   88803 Kota Kinabalu
   Sabah
   MALAYSIA
Or : 
Atau : 
   Telefon terus melalui 088-254174 

   Fax melalui 088-221085 

   E-mail melalui

The Scout Association of Malaysia (Sabah Branch) welcomes any assistance and enquiries regarding scouting. 
Pihak Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah mengalu-alukan sebarang bantuan dan pertanyaan bersangkutan dengan pengakap. 

Copyrights © 1997 The Scout Association of Malaysia Sabah Branch, All Rights Reserved.